Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

ul. Bałtycka 59, 85 - 707 Bydgoszcz

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do odkrycia.
                                                                                                                                               C. Freinet
Ty jedna prowadzisz ku światu,
blask wiedzy rozdajesz jak ogień.
Z radością i dumą największą
Twym uczniem nazywać się mogę.

Grażyna Tutak
Historia szkoły
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek…
 Po 14 miesiącach budowy, dnia 1 września 1985 roku, Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy rozpoczęła pracę. 
 Dyrektorem placówki został mgr Lech Wardziński, a na stanowiska wicedyrektorów zostały powołane panie: 
mgr Krystyna Graczkowska, mgr Barbara Korwel i mgr Jolanta Kubiak. 
W 41 oddziałach szkolnych i 2 oddziałach przedszkolnych uczyło się 1214 uczniów. 
Grono pedagogiczne liczyło wówczas 64 osoby oraz 23 pracowników administracji i obsługi. 
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddano 26 nowocześnie urządzonych pracowni, halę sportową, świetlicę oraz stołówkę. Od listopada 1985 roku rozpoczęła wypożyczanie książek biblioteka szkolna, posiadająca 3883 woluminów. 
W ciągu pierwszych lat pracy szkoła wzbogaciła się o doskonale wyposażony gabinet stomatologiczny 
oraz gabinet do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy, 
które zostały otoczone fachową opieką rehabilitacyjną.

Ambicją dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego stało się wypracowanie wysokiego poziomu dydaktycznego 
i dobrej opinii w środowisku oraz w mieście.
Florian Kaja naszym patronem
Dnia 14 października 1989 roku dobiegły końca trwające od 16 stycznia 1987 roku 
przygotowania do nadania naszej szkole imienia. 
Otrzymaliśmy zaszczytne imię Floriana Kaji
wybitnego bydgoskiego nauczyciela, zamordowanego przez hitlerowców jesienią 1939 roku.

Młodzież i Rada Pedagogiczna wybrała jego sylwetkę spośród wielu godnych postaci. 
Na uroczystość, oprócz przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich, 
zaproszono również rodzinę Patrona. 
Obecni byli jego synowie: Henryk, Lech i Jerzy, wnuki i prawnuki. 
 Odczytany został akt nadania imienia szkole, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Patrona, 
a dyrektor Lech Wardziński przekazał młodzieży sztandar 
ufundowany przez rodziców i sponsora „Piecobudowę”.
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy
Od początku istnienia szkoły funkcjonowało na jej terenie wiele organizacji uczniowskich

Już we wrześniu 1985 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który umożliwił dzieciom 
podejmowanie różnorodnych, ciekawych przedsięwzięć. 
Do najciekawszych imprez należy zaliczyć: konkurs piosenki z playbacku, wybory najsympatyczniejszych uczniów szkoły, 
100 pytań do dyrektora, Koło Fortuny, licytację zorganizowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
korowód w strojach ludowych państw całego świata z okazji Dnia Dziecka.

 Od września 1985 roku aktywnie działał w szkole szczep ZHP – 6 drużyn harcerskich i 10 zuchowych. 
Brały one udział w biegach patrolowych, konkursach, wielobojach, zdobywały odznaki chorągwiane.

W czerwcu 1986 roku powstało Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
Młodzież brała udział w obozach wędrownych (organizowanych podczas wakacji), 
w rajdach pieszych, biegach nocnych, konkursach piosenki turystycznej.

Tradycje czerwonokrzyskie kontynuowało szkolne koło PCK
Organizowało ono corocznie „Gwiazdkę dla wszystkich dzieci”, zbiórkę funduszy, odzieży i zabawek dla potrzebujących. Propagowało bezpieczeństwo, higienę i przeprowadzało szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. 

Szkolne koło LOP skupiało młodzież, której sprawy ochrony środowiska naturalnego nie są obojętne.
Organizowane były akcje dokarmiania zwierząt i gromadzenia pieniędzy na pomoc dla bezdomnych zwierząt.
 Uczniowie uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi, Dnia Europy, w Sprzątaniu Świata 
i różnych konkursach np. „Europa w szkole”, „Las”.

Już w pierwszym roku pracy istniało 18 kół zainteresowań, które w czerwcu 1986 roku zapoczątkowały tradycję organizowania wystaw swoich osiągnięć. 

Szczególne miejsce w funkcjonowaniu szkoły zajmował i zajmuje sport
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów 
stwarzały i stwarzają warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.
Gimnazjum nr 8 Sportowe w Bydgoszczy
w stronę zmian...
1 września 1999 roku u boku Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy utworzono Sportowe Gimnazjum nr 8
w którym uczniowie mogą uprawiać, pod opieką wykwalifikowanych trenerów, wybraną dyscyplinę sportu: 
strzelectwo sportowe lub koszykówkę chłopców.

Z początkiem roku szkolnego 2002/2003 Szkoła Podstawowa nr 32 i Gimnazjum nr 8 stały się Zespołem Szkół nr 21.

W czerwcu 2007 roku szkoła uroczyście pożegnała długoletniego i zasłużonego dla placówki dyrektora, 
mgra Lecha Wardzińskiego. Wraz z nim na emeryturę odeszła wicedyrektor – pani mgr Barbara Korwel.

1 września 2007 roku kierownictwo w Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy objęła pani mgr Arletta Popławska. 
Odtąd wspierać będzie nową dyrektor w jej przedsięwzięciach pani wicedyrektor – 
mgr Lucyna Dunst, nauczyciel matematyki w naszej szkole. 
Rok później nastąpiła kolejna zmiana. 
We wrześniu 2008 roku do grona dyrekcji dołączyła pani wicedyrektor – 
mgr Katarzyna Straszewska, nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Duże zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczny oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży 
owocuje sukcesami uczniów naszej szkoły w różnorodnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 
Szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, 
plasując się na czołowych miejscach rankingów szkół bydgoskich.
Opracowanie: A. Panic-Komorowska, M. Roguszczak